• Bậc thầy độ xe Shinya Kimura cùng xế độ “Faster son” ?

    Bậc thầy độ xe Shinya Kimura cùng xế độ “Faster son” ? 25

    Ông theo học đại học về ngành nghiên cứu côn trùng học, nhưng đã chọn cơ xe máy như một nghề nghiệp với ông. Đó là một động thái thông minh, nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong những năm 90 khi xây dựng công ty “chopper samurai” Zero Engineerin.Rời khỏi Nhật Bản, chuyển đến thị trấn nhỏ của Azusa ở California.

    CHI TIẾT